Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Skupna Seja PSS in SPS

Tacen, 20. november 2014
20280 300 #FFFFFF

LJ-Moste, 20.10.2014

Utrinki s Skupščine PSS [KLIK na sliko]
20280 250 #DE8F51

X. igre PSS

Dodane so slike! [KLIK na sliko]
20280 200 #FF9B74
Prijateljstvo Solidarnost Sodelovanje
Policijski Sindikat Slovenije
0

SKUPNI SKLEPI SVETOV PSS IN SPS

Spoštovani,

Danes, 20.11.2014, je bila v Tacnu izvedena skupna seja Svetov Policijskega sindikata Slovenije in Sindikata policistov Slovenije, na kateri so predstavniki sindikatov soglasno sprejeli skupne sklepe:

a)    Sveta PSS in SPS od Vlade Republike Slovenije zahtevata takojšen umik predlogov dodatnih posegov v plače in druge stroške dela zaposlenih v policiji in MNZ, še zlasti dodatek za delovno dobo, regres za prehrano, regres za letni dopust, nadaljnjo zamrznitev napredovanj, zniževanja potnih stroškov in drugih ukrepov, ki se nanašajo na zaposlene v Policiji in MNZ.

 

b)    Sveta PSS in SPS zahtevata takojšen umik predloga za ukinitev dodatka za stalnost in znižanje dodatka za delovno dobo, ki sta predmet kolektivnega delovnega spora zaradi neizpolnjenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in PSS v letu 2010, in določa povečanje navedenih dodatkov in ne ukinitev oz. zmanjšanje. Sveta PSS in SPS od Vlade zahtevata takojšnjo realizacijo zapadlih obveznosti iz teh naslovov.

 

c)     Sveta PSS in SPS od Vlade RS zahtevata takojšen umik dodatnih enostranskih predlogov na odhodkovni strani proračuna, ki še dodatno posegajo v pridobljene pravice zaposlenih iz delovnega razmerja, in sicer:

  1. znižanje obsega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so v nasprotju z določbami ZPIZ-2 in 19. točko Sporazuma med Policijskim sindikatom Slovenije, Sindikatom policistov Slovenije in Vlado Republike Slovenije iz leta 2012 (Uradni list RS 41-1731/2012)

  2. spremembe statusa zaposlenih v policiji, ki so bile zavrnjene že v preteklih pogajanjih z Vlado Republike Slovenije

  3. enostranski ukinitvi Akcije varovanja življenja in premoženja, ob hkratni nameri Vlade Republike Slovenije o podaljšanju ukrepov na področju plač za leto 2014, v leto 2015. Sveta PSS in SPS od Vlade RS zahtevata, da Vlada RS s sklepom podaljša izvajanje posebnega projekta akcije »Varovanje življenja in premoženja« v Policiji za leto 2015 in 2016, ter v proračunskih postavkah za navedeni leti zagotovi finančna sredstva najmanj v enakem obsegu kot v letu 2014.

 

d)     Sveta PSS in SPS zahtevata od Vlade RS, da kot najvišji izvršilni organ zagotovi, da vsa ostala ministrstva in drugi proračunski porabniki izvedejo racionalizacijo in reorganizacijo v obsegu, kot sta jo do sedaj že opravila Policija in MNZ v času krize, in sicer še pred morebitnimi ukrepi na odhodkovni strani proračuna, ki bi prizadeli MNZ in Policijo, ter da se v vmesnem času prihranjena sredstva iz naslova presežnega zmanjšanja zaposlenih, glede na Dogovore v javnem sektorju v MNZ in Policiji, iz tega naslova prenesejo na konto redne delovne uspešnosti in povečanega obsega dela za ustrezno nagrajevanje preostanka bistveno bolj obremenjenih delavcev. Sveta PSS in SPS obenem od Vlade Republike Slovenije zahteva predstavitev podatkov o zaposlovanju in porabi proračunskih sredstev v državni upravi in širšem javnem sektorju vse od leta 2007. Pridobljeni podatki so izhodišče za nadaljnje pogovore.

 

e)     Sveta PSS in SPS od Vlade Republike Slovenije zahtevata, da se nemudoma poplačajo in izvedejo vse zapadle obveznosti države do zaposlenih v Policiji in MNZ na podlagi sklenjenih Sporazumov, Dogovorov, Kolektivnih pogodb in pravnomočnih sodb, najkasneje pri plači za mesec december 2014.

 

f)     Sveta PSS in SPS od Vlade Republike Slovenije zahtevata, da pripravi spremembe in dopolnitve ZODPol na področju nadomestil za civilna oblačila in rekreacijskega dopusta, skladno z Dogovorom št. 007-371/2014/9, z dne 2.6.2014 in da poskrbi, da bodo navedene spremembe v zakonu veljale in se uporabile tudi za leto 2015.

 

g)     Sveta PSS in SPS od Vlade Republike Slovenije zahtevata, da takoj pripravi spremembo 50. člena ZODPol, ki bi skladno z določbami 2. in 3. točke Sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev med Vlado Republike Slovenije in Policijskim sindikatom Slovenije, z dne 4.11.2010, dal pravno podlago za urejanje kariernega in tarifnega dela v Kolektivni pogodbi za policiste in sicer z uveljavitvijo predlaganega Amandmaja PSS (dokument PSS 6-2/2013-9, z dne 15.1.2013) in da poskrbi, da bodo navedene spremembe v zakonu veljale in se uporabile tudi za leto 2015.

 

h)     Sveta PSS in SPS od Vlade Republike Slovenije zahtevata, da se na podlagi določb Zakona o kolektivnih pogodbah (ZKolP - Uradni list RS 43-1835/2006, RS 45-1979/2008) razširi osebna veljavnost Kolektivne pogodbe za policiste na vse zaposlene v Policiji.

 

i)     Sveta PSS in SPS zahtevata, da Vlada Republike Slovenije nemudoma imenuje delovno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki Vlade, Ministrstva za notranje zadeve, Policije in reprezentativnih sindikatov policije, z mandatom celostne ureditve statusa zaposlenih v policiji, ki pripravi predlog rešitve plačnega in kariernega sistema zaposlenih v policiji, skladno z danimi zavezami.

 

Delovna skupina z delom prične najkasneje do 31.12.2014. Prvo vmesno poročilo predstavi najkasneje do 28.2.2015, z delom pa zaključi najkasneje s 30.9.2015 v obliki končnega predloga rešitev. Končni predlog rešitev mora biti soglasno usklajen z reprezentativnimi sindikati v Policiji in uveljavljen najkasneje s 1.1.2016.

 

j)     Sveta PSS in SPS zahtevata, da Vlada Republike Slovenije za delo MNZ in Policije, pri izvedbi rebalansa proračuna za leto 2015, zagotovi povečanje sredstev, ki bodo v letih 2015 in 2016 omogočala izvršitev podanih zahtev ter nemoteno delo in razvoj Policije in MNZ.

 

k)     Sveta PSS in SPS v primeru neodzivnosti ali neuspešnega socialnega dialoga z Vlado Republike Slovenije, pričneta z vsemi aktivnostmi sindikalnega boja zoper Vlado Republike Slovenije, vključno z napovedjo stavke in drugih ukrepov s strani zaposlenih v Policiji in MNZ. Zaposleni se o sodelovanju v stavkovnih aktivnostih opredelijo z lastnoročnim podpisom.

 

Ljubljana, 20.11.2014

Radivoj UROŠEVIČ Zoran PETROVIČ
PREDSEDNIK PSS PREDSEDNIK SPS
0

Simobil - ponudba

Preberi vse...
0

V BOJ ZOPER VLADNE UKREPE ENOTNO!

Kot ste seznanjeni med Vlado in sindikati javnega sektorja še vedno potekajo aktivna pogajanja. V okviru slednjih je Vlada predlagala nekatere dodatne, povsem nesprejemljive ukrepe, s katerimi bi dodatno ponovno najbolj udarila prav po zaposlenih v Policiji in MNZ. Vsi predlagani, dodatni ukrepi Vlade, so bili do sedaj s strani pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja soglasno zavrnjeni. Zaradi posameznih, povsem nesprejemljivih predlaganih ukrepov Vlade (ukinitev dodatka za stalnost, znižanje dodatka za delovno dobo, znižanje nadomestila za malico, znižanje prevoznih stroškov, ukinitev ODPZ, ukinitev posebnega projekta »Akcija varovanja življenja in premoženja«, ter istočasno podaljšanje obstoječih ukrepov na področju plač in drugih prejemkov v JS…), smo se predstavniki obeh sindikatov v Policiji na sestanku z ministrico, dne 10.11.2014 dogovorili o nujnosti stalnega socialnega dialoga, v katerem bomo sproti reševali odprta vsa vprašanja.

V okviru sestanka z ministrico smo predstavniki PSS in SPS jasno navedli, da dodatnih posegov v plače, druge prejemke in pravice iz delovnega razmerja ne bomo dopustili, saj je po vseh letih odrekanj in brezglavih varčevanj, rezultat na javno finančnem področju še vedno isti, naši zaposleni in njihove družine pa so pahnjeni na rob obupa. Čas je, da ceno to krize plača še kdo drug.

Stališča PSS do delodajalca ostajajo nespremenjena, še naprej vztrajamo pri znanih in javno objavljenih stališčih in zahtevah za ureditev odprtih vprašanj in sicer da:

Preberi vse...
0

SKLIC 13. IZREDNE SEJE SVETA PSS

Na podlagi 22n člena Aneksa št. 1 h Kolektivni pogodbi za policiste (Uradni list RS 97-3776/2012) izdajam;

VABILO

Na 13. Izredno sejo Sveta Policijskega sindikata Slovenije, ki bo izvedena v četrtek, 20.11.2014, s pričetkom ob 8:30 uri, v prostorih velike predavalnice 1, PA Tacen, na naslovu Ljubljana, Rocenska ulica 56.

Prosim, da v skladu s KPP zagotovite prisotnost članov na seji Sveta Policijskega sindikata.

O dejanski udeležbi posameznih članov bo delodajalec skladno z določbami KPP prejel pisno obvestilo, udeležencem pa se ure za sindikalno delo beležijo pod šifro 084PS4 - SINDIKALNO DELO PSS 22/4.

S spoštovanjem,

Rok CvetkoSekretar PSS
0

xPad Pro 2 ponudba za sindikat

 

:::Starejše novice...