0

DELAVNICA NA TEMO POVRNITVE POTNIH STROŠKOV - ODGOVORI

D

ne 27.1.2011 je v Tacnu potekala delavnica na temo povrnitve potnih stroškov, organizirana s strani Ministrstva za notranje zadeve, Urada za upravljanje s človeškimi viri (UUČV). V nadaljevanju podajamo odgovore, ki so jih predstavniki UUČV podali na prejeta vprašanja, zastavljena s strani Policijskega sindikata Slovenije (PSS) oz. njegovega članstva. Glede odgovorov na določena vprašanja, za katera je UUČV za pojasnilo zaprosil Ministrstvo za javno upravo in odgovorov še niso prejeli, so predstavniki UUČV pojasnili, da bodo odgovori takoj po prejetju s strani MJU, poslani vsem notranje organizacijskim enotam MNZ-ja, prav tako pa bodo objavljeni tudi na Intranetu policije.

 

Pojasnila UUČV:

1. Kako lahko predstojnik obračuna zaposlenemu za prihod v službo kilometrino, za povratek domov pa najcenejši javni prevoz?

Tudi če zaposleni samo v eno stran nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mu obračuna kilometrina za obe smeri.

 

2. Koliko časa čakanja skupaj (za prihod in odhod v službo) je še sprejemljivo, da se obračuna najcenejši javni prevoz, in ne kilometrina?

Za obračunavanje najcenejšega javnega prevoza je sprejemljiva do dvourna dnevna časovna izguba, ne upoštevaje čas trajanja vožnje. To pomeni, da sama vožnja lahko traja več kot dve uri, medtem ko čas zaradi morebitnega prestopanja, ter čas od prihoda javnega prevoznega sredstva po voznem redu, do začetka delovnega časa, oziroma čas od konca delovnega časa do odhoda javnega prevoznega sredstva po voznem redu, ne sme skupaj presegati 2 uri. V nasprotnem primeru se javnemu uslužbencu povrnejo stroški javnega prevoza, ki ni najcenejši (npr. avtobus). V primeru, če bi uporaba najcenejšega javnega prevoza pomenila več kot dvourno časovno izgubo, dražji prevoz pa po voznem redu ne obstaja, se zaposlenemu povrnejo le stroški prevoza za javno prevozno sredstvo, ki po voznem redu ne obstaja, in ne povračilo kilometrine.

 

3. Kdaj in kako lahko predstojnik odloča o upravičenosti zaposlenega do kilometrine (različno tolmačenje uredbe )?

Zaposleni je upravičen do povračila kilometrine v primeru, če prevoz z javnim prevozom ni možen, kot to določa 4. odstavek 2. člena Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in iz dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih; v nadaljevanju: Uredba. Javni prevoz ni možen, če po voznem redu ne obstaja, oziroma obstaja v času, ko ga javni uslužbenec ne more uporabljati, ker sicer ne bi izpolnil delovne obveznosti (mnenje MJU z dne 20.10.2006).

 

4. Da zaposlenemu pripada mesečna vozovnica za vlak ali avtobus mora imeti vsaj 10 služb ali več, v primeru da ima 21 služb od tega pa je imel priznano kilometrino za 6 služb, se mu od mesečne vozovnice odšteje znesek za 6 prihodov na delo po ceni povratne vozovnice. Ali je takšno obračunavanje pravilno, saj je na začetku meseca potrebno kupiti mesečno vozovnico za celi mesec?

Četrti odstavek 6. člena Uredbe določa, da se zaposlenemu v vsakem primeru povrnejo stroški nakupa v višini mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice, v kolikor zaposleni predloži dokazilo o dejanskem nakupu mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice. V kolikor je torej zaposleni predložil dokazilo o dejanskem nakupu mesečne vozovnice, navedeno obračunavanje ni pravilno.

 

Konkretni primeri članov:

1. Predstojnik uslužbenca razporedi v službo od 12 – 24 ure. Zaposleni ima od naslova bivanja najcenejši javni prevoz vlak. Vlak vozi 1 uro in prispe v Ljubljano ob 10 uri, nato se z avtobusom mestnega prometom odpelje do delovnega mesta kamor prispe ob 11 uri in nato čaka 1 uro na začetek službe. Za povratek domov pa ima prvi vlak ob 04.45 uri službo pa je končal ob 24.00 uri. Zanima me ali je zaposleni upravičen do povračila kilometrine ali najcenejšega javnega prevoza, saj je predstojnik zaposlenemu obračunaval najcenejši prevoz to je vlak.

Navedeno vprašanje je bilo s strani UUČV poslano v mnenje MJU. Odgovor bo posredovan naknadno.

 

2. Imam službo med 11.00 - 23.00. Kot najcenejši javni prevoz imam vlak, kateri pa več ne vozi, saj je odhod zadnjega vlaka iz Ljubljane v Mursko Soboto ob 17.25 uri, v smeri Maribora pa ob 22.25 uri, čeprav imam še nato 45 km do doma, kjer pa več nimam javnega prevoza. Naslednji vlak naslednje jutro imam ob 4.50 v smeri Maribora in ob 8.50 uri v smeri Murske Sobote. Zakaj mi predstojnik obračunava v primeru, ko imam službo od 11-23, 12-24 ali 14-02, javni prevoz, z razlago, da imam zjutraj vlak, se pravi ob 4.50 prvega v smeri Maribora. V tem primeru moram v najslabšem primeru čakati od konca službe do prihoda vlaka 5h in 50min!!! Poraja se mi dvom ali sem sploh upravičen do kilometrine v primeru, ko začnem s službo ob 06.00 uri, prvi vlak pa v Ljubljano prispe ob 08.08 uri?! A ni potem logično, da tudi v tem primeru dobim izplačan javni prevoz, saj potem takem lahko v službo pridem že večer prej, ko vlak v poznih večernih urah prispe v Ljubljano. Prosim za razlago!

Navedeno vprašanje je bilo s strani UUČV poslano v mnenje MJU. Odgovor bo posredovan naknadno.

 

3. Ali je pravilno obračunavanje v primeru, da se do najcenejšega javnega prevoza (vlak) vozim najprej 20 km v obratni smeri delovnega mesta? Ker v tem primeru mi ni jasno obračunavanje kilometrine, ko imaš npr. vlak do Ljubljane, zaposlen si v Domžalah ali Kamniku, vozi se pa iz Murske Sobote in ker pač nimaš možnosti z vlakom prispeti v Domžale (neposredna povezava), ti predstojnik obračuna kilometrino. Isti primer, kot če grem jaz najprej 20 km v obratni smeri proti delovnemu mestu.

Možna sta oba načina obračunavanja, tako obračun najcenejšega javnega prevoza kot tudi kilometrine. V primeru, če je javni prevoz možen (vlak iz Murske Sobote do Ljubljane in nato vlak iz Ljubljane do Domžal oziroma Kamnika), se lahko obračuna tudi najcenejši javni prevoz. Lahko pa se uporabi tudi tolmačenje, da ni neposredne povezave (relacija Murska Sobota – Domžale), ter se obračuna kilometrina.

 

4. Iz priloge tega dopisa je razvidno, da znaša mesečna karta (glej prilogo "cenik vozovnic.bmp") do 10 km 36,45 EUR in ker je bila delavka meseca septembra 2011, 4 krat na delu popoldan in takrat nima javnega prevoza, bi morala dobiti 45,71 EUR potnih stroškov:

 • mesečna vozovnica: 36,45 EUR
 • kilometrina: 6,09 km x2 prevozov / dnevno x 4dni x 0,19 EUR = 9,26 EUR
 • SKUPAJ: 45,71 EUR
 •  

  Delavki pa so obračunali sorazmerni del mesečne vozovnice in zato je dobila izplačano 38,76 EUR potnih stroškov. Kako pridejo do tega:
 • sorazmerni del mesečne vozovnice: 36,45 EUR / 21delovnih dni x 17 (razlika med delovnimi dnevi in dnevi za katere se dobi kilometrina) = 29,51 EUR
 • kilometrina: (enak izračun kot zgoraj) 9,26 EUR
 • SKUPAJ: 38,77 EUR
 •  

  Pri navedeni delavki razlika res ni velika, a če ji slednja pripada bi to rada dobila izplačano, saj meni,da ne prosi ničesar kar ji ne pripada. Sama se vedno vozi z osebnim avtomobilom in ker je uredba takšna, da dobi povrnjen prevoz z najcenejšim načinom prevoza, ne prosi za obračun kilometrine, pričakuje pa, da dobi mesečno karto in kilometrino za dneve, ko ne more koristiti javnega prevoza, saj sama ne more kupiti mesečne karte po "sorazmerni" ceni.

  Četrti odstavek 6. člena Uredbe določa, da se zaposlenemu v vsakem primeru povrnejo stroški nakupa v višini mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice, v kolikor zaposleni predloži dokazilo o dejanskem nakupu mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice. V kolikor torej zaposlena delavka predloži dokazilo o dejanskem nakupu mesečne vozovnice, obračunavanje s sorazmernim obračunavanjem mesečne vozovnice ni pravilno. Pripada ji povrnitev celotne višine zneska nakupa mesečne vozovnice ter kilometrina za dneve, ko ni imela možnosti uporabe javnega prevoza.

   

  5. Policist dela do 22.00 ure, zadnji javni prevoz ima nazadnje ob 21.00 uri. Ali mu v tem primeru pripada kilometrina? Ker sedanja razlaga je drugačna. Kilometrina mu ne pripada, ker ima javni prevoz naslednji dan ob 05.00 uri zjutraj!

  Navedeno vprašanje je bilo s strani UUČV poslano v mnenje MJU. Odgovor bo posredovan naknadno.

   

  6. Policist ima od doma do prvega javnega prevoza 500 metrov, zatem ima avtobus do avtobusne postaje (lokalni prevoz), potem ima avtobus od avtobusne postaje do železniške postaje, zatem ima vlak do Ljubljane nato avtobus LPP, in zatem še 1100 metrov do postaje. Vprašanje ali lahko delodajalec prva dva avtobusa črta in pravi, da se s svojim prevozom pelje do železniške postaje? V uredbi je napisano z prvim javnim prevozom?

  Uredba v 7. členu jasno določa povračilo t.i. delne kilometrine od bivališča do prvega javnega prevoza oziroma od zadnjega javnega prevoza do delovnega mesta. Izhajajoč iz Uredbe, je v navedenem primeru pravilno upoštevati avtobus, kot prvi javni prevoz. So pa bili v praksi tudi že primeri, ko je bila potrjena pravilnost obračunavanja tudi v primeru, ko je nadrejeni odločil, da se obračuna kilometrina do prvega vlaka, za naprej pa se obračuna javni prevoz.

   

  7. Izračun razdalje za izplačilo kilometrine. Kako se pravilno meri razdalja kilometrov od doma do službe? Ali se lahko meri po avtocesti ali se mora meriti po regionalnih ne plačljivih cestah?

  V zvezi z merjenjem razdalj med kraji (uporabo programov za izračun), je bilo pojasnjeno, da je UUČV v namen poenotenja izračunov oziroma enotne uporabe programov za izračun v mnenju z dne 4.3.2011, predlagal, da se, kljub temu, da lahko delodajalec za ugotavljanje najkrajše poti uporabi katerikoli razpoložljivi način oziroma program za izračun, saj Uredba ne določa, na kakšen način naj delodajalec ugotovi najkrajšo pot, uporabi spletni program na spletni strani http://www.etis.si/Page-Map.aspx, v kolikor pa izračun po tem programu ne bo mogoč, pa spletni program na spletni strani http://www.si.map24.com/ oziroma drug program. Sprva se je uporabljal program na spletni strani http://www.etis.si/Page-Map.aspx, sedaj se uporablja program na spletni strani http://www.si.map24.com/. Pri izpolnjevanju izjave je potrebno, da nadrejeni, ki izjavo preveri, na obrazec za preverjanje izjave napiše, s pomočjo katerega programa je preveril oziroma izračunal navedeno razdaljo, pri čemer so ponovno poudarili, da je predlagan program za izračun spletni program na spletni strani http://www.si.map24.com/, na katerega uporabo napotujejo oziroma predlagajo, predvsem iz razloga poenotenja izračunov. Izjavo, ki jih izpolni zaposleni, preveri nadrejeni, ki v primeru, da v izjavi ugotovi pomanjkljivosti, ki zadevajo tudi podatke o relaciji, razdalji, vrne zaposlenemu izjavo v dopolnitev. Če zaposleni ne soglaša z morebitno spremembo podatkov o najcenejšem javnem prevozu oziroma razdalji, ki ne ustreza najkrajši poti od kraja bivališča do delovnega mesta, delodajalec ugotovljene podatke navede v izjavi z uradnim zaznamkom. V primeru uveljavljanja povračila kilometrine UUČV pripravi sklep, pri katerem upošteva razdaljo, po programu, ki jo je ugotovil nadrejeni. Glede merjenja razdalj, in sicer ali se lahko meri razdalja po avtocesti ali se mora meriti po regionalnih ne plačljivih cestah, je bilo pojasnjeno, da se kilometrina prizna za najkrajšo pot, pri čemer kategorizacija cest ni pomembna. Če se za najkrajšo pot izkaže razdalja po avtocesti oziroma hitri cesti, se povrne kilometrina le za to razdaljo, brez povračila stroškov vinjete, ker je le – ta vezan na vozilo. Kot najkrajša pot šteje pot, ki spada pod javno cestno omrežje, pri čemer ni bistveno, ali gre za asfaltirano ali makadamsko pot. Uredba namreč ne določa najbolj varne poti, temveč najkrajšo.

   

  8. Policistu/kriminalistu je za povračilo potnih stroškov priznana mesečna vozovnica (primestni avtobus in vlak) in mesečna karta LPP, zaradi narave dela pa velikokrat prihod oz. odhod iz službe ni mogoč z javnim prevozom (tedaj mu pripada kilometrina).

   

 • PRIMER 1: v primeru da je pol./krim. V mesecu več kot 10 oz. 11 dni prisoten v službi, mu obračunajo celotno mesečno karto (v tem primeru noben dan ni prišel z lastnim prevozom);
 • PRIMER 2: v mesecu ima 18 prihodov v službo in sicer 14 x javni prevoz in 4 x lastni prevoz obračun po načelu PU Ljubljana pa je, da vrednost mesečne karte razdelijo na 21 delov in tako za javni prevoz obračunajo 14 x ena enaindvajsetina mesečne vozovnice in 4 x vrednost kilometrine;
 •  

  Glede na dejstvo, da pol./krim. na podlagi sklepov pripada povračilo stroškov prevoza na delo oz. z dela (javni prevoz kot tudi kilometrina) nas zanima ali je tovrsten način obračuna pravilen? Zakaj mesečno karto razdelijo na 21 delov in tako priznavajo manjši znesek kot je strošek dnevne karte, če že izplačujejo po številu dni, ko pripada javni prevoz?

  Četrti odstavek 6. člena Uredbe določa, da se zaposlenemu v vsakem primeru povrnejo stroški nakupa v višini mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice, v kolikor zaposleni predloži dokazilo o dejanskem nakupu mesečne, kombinirane ali pavšalne vozovnice. V kolikor je torej zaposleni predložil dokazilo o dejanskem nakupu mesečne vozovnice, navedeno obračunavanje ni pravilno. Pripada mu celotna povrnitev stroška nakupa mesečne vozovnice in 4x vrednost kilometrine.

  V zvezi z morebitnimi dodatnimi vprašanji, je bilo s strani UUČV pojasnjeno, da se vprašanja lahko posredujejo na naslov www.gp.mnz ali na UUČV.

  Radivoj UroševičPredsednik PSS
  Click to share thisClick to share this