0

IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST 2012 – OPOMIN PRED TOŽBO

Objavljamo dopis št. PSS 6-2/2012-105, naslovljen na naslednje naslove:

VLADA RS
  • Predsednik, gospod Janez Janša
  • Minister, gospod dr. Senko Pličanić
  • Minister, gospod dr. Vinko Gorenak

 

Spoštovani,

Prejeli smo dopis ministra Pličaniča označen z »NUJNO« št. 0100-284/2012/5, z dne 20.04.2012, v katerem se sklicuje na določbe Zakona o delovnih razmerjih in v njem določen rok, najkasneje do 1.7.2012, zato ugotavlja, da sta višina regresa in datum izplačila regresa za leto 2012 za javne uslužbence vključena v Dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 89/2010; v nadaljevanju Dogovor), pri čemer pa je dogovor podlaga za ureditev večine ukrepov v zakonu oziroma podzakonskih predpisih in v kolektivni pogodbi. Nadalje minister Pličanič ugotavlja, da je višina regresa določena tudi v Zakonu o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11; v nadaljevanju zakon; ZDIU12), ki poleg javnih uslužbencev velja tudi za funkcionarje, vendar pa ta zakon ne določa roka izplačila, prav tako rok izplačila regresa ni določen v drugem zakonu ali dogovorjen s kolektivno pogodbo, kar pomeni, da je v skladu s predpisi izplačilo regresa v skrajnem roku, ki ga določa ZDR.

Vsled navedenega ste vsem proračunskim porabnikom naročili, da naj to upoštevajo in regresa za letni dopust 2012 ne izplačajo pri aprilski plači 2012, kot je bila to praksa vseh preteklih let.

Vaše ugotovitve so nestrokovne, napačne, neutemeljene in žaljive, vaša dejanja pa nezakonita, saj zavestno kršite zakone in predpise, ki zavezujejo vse v RS, še zlasti pa izvršilno oblast v RS. Enostransko si razlagate pravice, ki jih kot delodajalec imate, pri tem pa zavestno pozabljate in izpuščate dolžnosti.

Menimo, da minister Pličanič, ki je po strokovni izobrazbi pravnik, kljub poznavanju osnov civilnega prava povsem napačno interpretira veljavne določbe zakonov. Ker področje izplačila regresa za letni dopust ureja več zakonov, je potrebno uporabiti derogacijske klavzule po pravilih civilnega prava. Pravica do izplačila za regres za letni dopust je res določena v 131. členu Zakona o delovnih razmerjih, ki je krovni, torej splošni zakon, ki v RS ureja področje delovnih razmerij. Pri pravici do regresa za letni dopust, pa gre za izvedeno pravico, saj je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. V drugem odstavku navedenega člena pa je določeno, da se mora regres delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. V obeh primerih gre za kogentni določbi, ki si jih ne morete razlagati ali jih zlorabljati zato, da boste v vmesnem času spremenili višino regresa za letni dopust in potem do 01.07.2012 izplačali bistveno manjši regres za letni dopust. To vam prepoveduje prav prvi odstavek 131. člena Zakona o delovnih razmerjih. Višina regresa je tudi kogentno določena in je najmanj v višini minimalne plače.

Nadalje poudarjamo, da delavec pridobi pravico do izplačila regresa za letni dopust, ko pridobi pravico do letnega dopusta. Pavico do letnega dopusta pa zaposleni v Policiji in MNZ pridobi s sklepom o višini letnega dopusta. Sklep pa izda predstojnik organa oziroma njegov pooblaščenec. Sklepi o dopustu so bili vsem zaposlenim v Policiji in MNZ že vročeni in so pravnomočni. S trenutkom pravnomočnosti pa smo tudi pridobili pravico do izplačila regresa za letni dopust, zato ste nam ga vsekakor dolžni izplačati v celoti.

Vlada RS je predlagala sprejem Zakona o interventnih ukrepih, ki je bil objavljen Uradnem listu št. 94/2010 dne 26.11.2010 in v katerem je v 4. odstavku 5. člena določeno, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem ne glede na določbe, ki ureja delovna razmerja v letih 2011 in 3012 izplača regres za letni dopust v višini 692 eur. Omenjena določba tega specialnega zakona (derogacijska klavzula posebni predpis velja pred splošnim) je torej derogirala določbo 1. odstavka 131. člena Zakona o delovnih razmerjih v delu, ki se nanaša na višino regresa in ga iz minimalne plače zmanjšala na 692 eur. Kasneje je Vlada RS predlagala sprejem Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 110/2011, dne 31.12.2011, ki v drugem odstavku 5. člena določa, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem ne glede na določbe zakona, ki ureja delovna razmerja, za leto 2012 izplača regres za letni dopust v višini 692,00 eur. Poznejši specialni predpis je torej derogiral prejšnjega, vendar je višina regresa za letni dopust ostala nespremenjena. Višina regresa za letni dopust za leto 2012 je torej nesporna in znaša 692 eur.

Pri navedenem pa poudarjamo, da je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati v javnem sektorju 5.11.2010 sklenila Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012, ki je bil objavljen v Uradnem listu št. 89/2010 in v katerem se je Vlada RS v 9. točki zavezala, da se regres za letni dopust v letih 2011 in 2012 izplača v višini 692 EUR in se izplača pri plači za mesec april 2011 in april 2012. Vlada Republike Slovenije se zaveže, da bo predlagala zakonsko rešitev, ki bi zagotovila, da funkcionarji v letih 2011 in 2012 glede regresa ne bodo v ugodnejšem položaju kot javni uslužbenci. Podpisnik Dogovora je bil reprezentativni Policijski sindikat Slovenije, zato Vlado RS ta Dogovor zavezuje in je dolžna vsem zaposlenim v policiji in MNZ, ki jih Policijski sindikat Slovenije reprezentativno zastopa preko 20 let, regres za letni dopust 2012 izplačati najkasneje do 10.05.2012. Dogovor je avtonomni pravni vir, vlada od njega ne more enostransko odstopiti in ga je dolžna spoštovati v vsem, pri tem pa še poudarjamo, da je rok za izplačilo regresa z zakonom določen kot najkasnejši in ne posega v morebiten dogovor med delodajalci in delavci o izplačilu regresa pred tem rokom. In prav to sta se Vlada RS in Policijski sindikat Slovenije izrecno dogovorila. Pozivamo vas, da spoštujete načelo 9. člena Obligacijskega zakonika, dolžnost izpolnitve obveznosti oz. načelo pacta sunt servanda.

Vsled vsega navedenega vas pozivamo, da vsem zaposlenim v Policiji in MNZ izplačate regres za letni dopust 2012 v višini 692 eur najkasneje do 10.05.2012. V kolikor tega prostovoljno ne boste želeli storiti, bomo primorani zoper vas kot delodajalca, vložiti tožbo na Delovno in socialno sodišče, kar bo ob velikem številu tožb za vas pomenilo dodatne pravdne stroške. Z vašim enostranskim samovoljnim ravnanjem pa boste tudi odgovorni za škodo v državnem proračunu iz tega naslova.

V kolikor pa boste vseeno samovoljno in enostransko ravnali in ne boste želeli izpolniti naših legitimnih in že zapadlih pravic, pa vas pozivamo, da brezpogojno in takoj odstopi celotna Vlada RS, saj Vlada, ki zavestno krši pozitivno zakonodajo in sklenjene dogovore po našem prepričanju ni primerna za vodenje te države.

S spoštovanjem,

Radivoj UroševičPredsednik PSS
Click to share thisClick to share this